Bizplus - School Joomla 5 Template Design By Hitztheme.com

 1. ชั่วโมงที่ 1: รู้จักกับโปรแกรมออกแบบ
 2. ชั่วโมงที่ 2 : การแทรกองค์ประกอบ (Add Element)
 3. ชั่วโมงที่ 3 : ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product) "ใบปลิว"
 4. ชั่วโมงที่ 4 : ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product) "โปสเตอร์"
 5. ชั่วโมงที่ 5 : ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product) "โบรชัวร์"
 6. ชั่วโมงที่ 6
 7. ชั่วโมงที่ 7
 8. ชั่วโมงที่ 8
 9. ชั่วโมงที่ 9
 10. ชั่วโมงที่ 10
 11. ชั่วโมงที่ 11
 12. ชั่วโมงที่ 12

ชั่วโมงที่ 1 : รู้จักโปรแกรมกราฟิก (CANVA)

1.ทำความรู้จักกับ Canva โดย Akekalak Onsamlee

ชื่อวิชา : รู้จักโปรแกรมกราฟิก (CANVA)

ระดับชั้น : โครงการสอนเสริมพิเศษ


เนื้อหา / รายละเอียด


เรื่อง : รู้จักโปรแกรมกราฟิก (CANVA)

เรื่องที่เรียนในวันนี้ :

1.ข้อดีของการใช้ CANVA

2.ขั้นตอนการสมัครใช้งานผ่านเว็บไซต์

3.พื้นที่ทำงานผ่านเว็บไซต์

4.การใช้แอพ Canva

5.ส่วนประกอบการใช้แอพ Canva

6.การใช้งาน Canva บนเว็บไซต์

7.การเปลี่ยนภาษาของเมนู

8.การบันทึกโปรเจคงาน

9.การดาวน์โหลดผลงาน

10.การเปิดไฟล์งาน


คำสั่ง : ให้นักเรียนศึกษาผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product)

ใบความรู้ : Sheets (แสดงข้อมูล | View)

ห้องฝึกปฏิบัติ CANVA : +คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน+


ห้องเรียน Classroom ห้อง 226 : ===> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้อง Google Classroom รหัส Classroom : i5yo2fo


สื่อการเรียนรู้ : สื่อการเรียนรู้ (แสดงข้อมูล | View)

ชั่วโมงที่ 2 : การแทรกองค์ประกอบ (Add Element)

สำเนาของ 1.ปฐมนิเทศ โดย Akekalak Onsamlee

ชื่อวิชา : การแทรกองค์ประกอบ (Add Element)

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น


เนื้อหา / รายละเอียด


เรื่อง : การแทรกองค์ประกอบ (Add Element)

ผลการเรียนรู้ :

1.การใช้กริดจัดวางรูปภาพ

2.การใช้เฟรมใส่กรอบรูปภาพ

3.ใส่ภาพพื้นหลัง

4.การใส่ข้อความ

5.กำหนด Effect ข้อความ

6.แทรกกราฟิก

7.การใส่สติกเกอร์

8.การใส่ Video

9.การเพิ่มเสียงประกอบ

10การแทรกชาร์ท

11.การแทรกตาราง


คำสั่ง : ให้นักเรียนศึกษาการใช้งานการแทรกองค์ประกอบเบื้องต้น

ใบความรู้ : Sheets (แสดงข้อมูล | View)

ห้องฝึกปฏิบัติ CANVA : +คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน+


ห้องเรียน Classroom ห้อง 226 : ===> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้อง Google Classroom รหัส Classroom : i5yo2fo


สื่อการเรียนรู้ : สื่อการเรียนรู้ (แสดงข้อมูล | View)

ชั่วโมงที่ 3 : ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product) "ใบปลิว"

ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product) โดย Akekalak Onsamlee

ชื่อวิชา : ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product) "ใบปลิว"

ระดับชั้น : โครงการสอนเสริมพิเศษ


เนื้อหา / รายละเอียด


เรื่อง : ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product)

เรื่องที่เรียนในวันนี้ :

1.การเลือกเท็มเพลตใบปลิว

2.เลือกกลุ่มใบปลิว

3.ออกแบบและปรับแต่งใบปลิว

4.ดาวน์โหลดผลงานก่อนพิมพ์

5.การแชร์ใบปลิว


คำสั่ง : ให้นักเรียนศึกษาผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product)

ใบความรู้ : Sheets (แสดงข้อมูล | View)

ห้องฝึกปฏิบัติ CANVA : +คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน+


ห้องเรียน Classroom ห้อง 226 : ===> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้อง Google Classroom รหัส Classroom : i5yo2fo


สื่อการเรียนรู้ : สื่อการเรียนรู้ (แสดงข้อมูล | View)

ชั่วโมงที่ 4 : ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product) "โปสเตอร์"

ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product) โปสเตอร์ โดย Akekalak Onsamlee

ชื่อวิชา : ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product) "โปสเตอร์"

ระดับชั้น : โครงการสอนเสริมพิเศษ


เนื้อหา / รายละเอียด


เรื่อง : ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product) "โปสเตอร์"

เรื่องที่เรียนในวันนี้ :

1.การสร้างโปสเตอร์จากเท็มเพลต

2.ออกแบบและปรับแต่งโปสเตอร์

3.เพิ่มหน้าโปสเตอร์

4.การแชร์และพิมพ์โปสเตอร์


คำสั่ง : ให้นักเรียนศึกษาผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product)

ใบความรู้ : Sheets (แสดงข้อมูล | View)

ห้องฝึกปฏิบัติ CANVA : +คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน+


ห้องเรียน Classroom ห้อง 226 : ===> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้อง Google Classroom รหัส Classroom : i5yo2fo


สื่อการเรียนรู้ : สื่อการเรียนรู้ (แสดงข้อมูล | View)

ชั่วโมงที่ 5 : ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product) "โบรชัวร์"

5.ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product) โบรชัวร์ โดย Akekalak Onsamlee

ชื่อวิชา : ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product) "โบรชัวร์"

ระดับชั้น : โครงการสอนเสริมพิเศษ


เนื้อหา / รายละเอียด


เรื่อง : ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product) "โบรชัวร์"

เรื่องที่เรียนในวันนี้ :

1.ขนาดของโบรชัวร์ประเภทพิมพ์ทั่วไป

2.สร้างโบรชัวร์ใหม่

3.การปรับแต่งโบรชัวร์

4.การแชร์และพิมพ์โบรชัวร์


คำสั่ง : ให้นักเรียนศึกษาผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ (Print Product)

ใบความรู้ : Sheets (แสดงข้อมูล | View)

ห้องฝึกปฏิบัติ CANVA : +คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน+


ห้องเรียน Classroom ห้อง 226 : ===> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้อง Google Classroom รหัส Classroom : i5yo2fo


สื่อการเรียนรู้ : สื่อการเรียนรู้ (แสดงข้อมูล | View)